برچسب: قیر امولسیونی

  • قیر امولسیونی

    قیر امولسیون (Emulsion Bitumen)

    قیر امولسیون، ترکیبی از آب و قیر است. و از آنجاییکه که قیر محصولی روغنی است و نمی تواند با آب ترکیب شود از یک عامل فعال سطحی یا امولسیونساز (emulsifier) جهت انجام این …

    ادامه...