پارافین

۱- نوع تولیدات:

ردیف
تولیدات مشخصات فنی
۱ پارافین صنعتی هیدروکربن اشباع شده با تعداد کربن بالا

۲- فرایند تولید:

۱ قالبگیری ۵ فیلتراسیون
۲
روغن گیری به روش تعریق
۶ قالبگیری
۳ تصفیه به روش تعریق ۷ بسته بندی
۴ تصفیه با خاک ۸

۳- ویژگی های فرایند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

فرایند تولیدی محصول ممکن است به یکی از روش های زیر باشد:
الف- فرایند اسیدی: در این روش اسلاک واکس بعد از ذوب مجدد و دخل کردن اسید بدون حلال به طور سرد توسط سانتریفوژ عمل جداسازی پارافین ناخالص صورت می گیرد. بعداز این عمل محصول را خشک نموده و با اسید سولفوریک تصفیه می نمایند. برای زدودن ناخالصی ها توسط خاک نیز تصفیه نهایی انجام شده و پس از فیلتراسون قالبگیری و بالاخره بسته بندی می شوند.

ب- فرایند تعریق: در این روش اسلاک واکس بعد از قالبگیری اولیه و روغن گیری به روش تعریق و تصفیه با اسید سولفوریک عملیات بعدی به روش همان فرایند اسیدی (از مرحله تصفیه به بعد) ادامه می یابد.

با توجه به راندمان تولیدی بالا در روش اسیدی، این طرح به عنوان روش منتخب نام برده شده.

  نمونه ای از اسلاک: یک کیلو گرم از نمونه را برداشته و تا ۸۰ درجه سانتیگراد گرم نموده به حدی که کاملاً به مایع تبدیل شود.سپس توسط یک سیستم اسپری کننده نظیر دستگاه های رنگ پاش آن را درون پنج لیتر حلال دی کلرو اتان که تا منهای ۵درجه سرد شده است هدایت نمود.آنگاه با استفاده از یک سانتریفوژ که بدین منظور طراحی شده است فاز روغنی به همراه حلال را جدا نموده و بخش جامد باقیمانده روی فیلتر را به درون یک بشر ریخته و در گرم خانه قرار داده پس از ذوب شدن با اسید سولفوریک غلیظ (۹۶٪۹۸)مجاور نموده و با به هم زدن، کاملاً مخلوط نموده به حدی که فاز لجن اسیدی کاملاً در ته ظرف باقی بماند و لایه رویی را ضمن مجاور نمودن با خاک رنگ بر فیلتر می گردد و بدین ترتیب نمونه خالصی به دست می آید.یکی از معایب استفاده از ترکیبات کلر متصاعد شدن آن در محیط کار می باشد که مستلزم ایمنی لازم و نصب سیستم های تهویه است که که می بایستی مراقبت کامل به عمل آید. نکته دیگری که قابل ذکر است آن است که رنگ محصول تغییر پیدا خواهد کرد.به عبارت دیگر عوامل اکسید شونده به راحتی در معرض اکسیداسیون قرار می گیرند و احتمالاً وجود چنین حلالی نقش کاتالیتیکی در مقابل عوامل اکسیژن دار ایفا می کند.لذا می توان حلال کار فوق را با مخلوطی از حلال های نفتی و درصد معینی از متیل اتیل کتون جایگزین نمود. با استفاده از این مخلوط نه تنها رنگ محصول سفید باقی می ماند بلکه کلیه ترکیبات رنگین از هیدروکربن های فعلی و سیکلسک جدا می گردد.

۴- مواد اولیه اصلی:

ردیف
مشخصات فنی مواد اولیه اصلی
۱ NO۳۹ اسلاک واکس
۲
اسید سولفوریک غلیظ حلال ها و اسیدها

۵-مشخصات: