وازلین

وازلین یا پترولئین یا چربی معدنی از تصفیه روغن های سنگین نفت که باقیمانده تقطیر در ۳۶۰ درجه گرما می باشد به دست می آید و اغلب برای غلیظ کردن آن با کمی پارافین مخلوطش می کنند. وازلین جسمی است سفیدرنگ به غلظت پیه خوک. در بازارها، وازلین های زرد یا قهوه ای رنگ نیز یافته می شود که به کار داروسازی نمی خورد. نور از آن عبور نمی کند و اندکی فلواورسانس دارد، بخصوص اگر آن را ذوب کنند بی بو و بی مزه است ولی اغلب هنگامی که آن را گرم می کنند بوی کمی از آن استشمام می شود. اگر مقدار کمی از آن را با میله ای بردارند به صورت رشته ای کشیده می شود. وزن مخصوص آن در ۲۰ درجه حرارت ۰/۸۳۰ تا ۰/۹۰۰ است و در ۳۸ تا ۴۲ درجه ذوب می گردد. بین ۳۶۰ و ۴۴۵ زینه تقطیر و تبدیل به هیدروکربورهای جامد و مایع و بخار می شود در آب و الکل اتیلیک و گلیسرین غیرمحلول است در مخلوطی از یک قسمت اتر یا کلروفرم و نیم قسمت بنزین با سولفوردوکربن حل می شود. این ماده در تهیه مواد آرایشی و دارویی استفاده دارد.
وازلین ماده ای چرب است که برای پوست های خشک در فصل های سرد سال کاربرد فراوانی دارد و اثرات مطلوبی را تا مدت ها بر جای خواهد گذاشت.

مصرف این ماده به عنوان یکی از پایه های اصلی لوازم بهداشتی و  آرایشی از دیرباز مورد توجه کارخانجات تولیدکننده قرار داشته است زیرا وازلین تأثیرات سوئی بر پوست بر جای نمی گذارد و صرفاً به عنوان یک ماده اثربخش در حفظ رطوبت پوست به شمار می رود. این ماده چرب، فوق العاده مقرون به صرفه است.