قیر نفوذی


قیر نفوذی   (Penetration Grade Bitumen)

قیر نفوذی بر مبنای درجه ی نفوذ دسته بندی می شود و اساس درجه ی نفوذ میزان چسبندگی و سفتی آسفالت است، و درجه بندی نفوذ قیر در طول فرآیند تولید قیر مشخص میشود بطوریکه در واحد تولید قیر آزمایش نفوذ سوزن به قیر انجام میشود و بمیزانی که سوزن به آسفالت نفوذ کند درجه ی نفوذ قیر مشخص خواهد شد بطوریکه قیرهای سفت درجه نفوذ کمتری دارند و قیرهای شل درجه نفوذ بیشتری دارند.آزمون درجه نفوذ در دمای ۲۵ تا ۷۰ درجه سلسیوس که به متوسط دمای آسفالت نزدیک است انجام میشود، از مزایای آزمون درجه نفوذ اینست که بسیار ارزان و آسان بوده بطوریکه در یک کارگاه براحتی قابل انجام است. اما این آزمون فقط تجربی است و هیچ پارامتر مهندسی مثل ویسکوزیته قابل اندازه گیری نیست.
کاربرد اصلی قیر نفوذی بیشتر در صنایع راه سازی برای سطح جاده ها است و گاهاٌ بعضی کاربردهای صنعتی هم دارد. در صنعت راهسازی از  قیرهای سفت برای مناطق با آب و هوای گرم و از قیرهای شل برای مناطق با آب و هوای سرد استفاده می کنند. البته در سالهای اخیر در صنعت راهسازی  تمایل به استفاده از قیر سفت در مقایسه با قیر نرم بیشتر شده است.مشخصات قیر نفوذی با روش ASTM:


آزمایش
واحد روش آزمایش قیر ۳۰-۴۰  قیر ۴۰-۵۰  قیر ۶۰-۷۰  قیر ۸۵-۱۰۰  قیر ۱۰۰-۱۲۰
دانسیته در ۲۵C kg/m۲ ASTM D-7  ۱.۰۱-۱.۰۶ ۱.۰۱-۱.۰۶ ۱.۰۱-۱.۰۶ ۱.۰۱-۱.۰۵ ۱.۰۱-۱.۰۴
نفوذ در  ۰.۱mm ASTM D-5 ۳۰-۴۰ ۴۰-۵۰ ۶۰-۷۰ ۸۵-۱۰۰ ۱۰۰-۱۲۰
نقطه نرمی ASTM D-36 ۵۵-۳۶ ۵۲-۶۰ ۴۹-۵۶ ۴۵-۵۲ ۴۲-۴۹
کشش پذیری در ۲۵C cm ASTM D-113 ۱۰۰ Min ۱۰۰ Min ۱۰۰ Min ۱۰۰ Min ۱۰۰ Min
نقطه اشتعال ASTM D-92 Min ۲۵۰ Min۲۵۰ Min ۲۵۰ Min ۲۵۰ Min ۲۵۰
حلالیت در دی سولفید wt٪ ASTM D-4 ۵.۹۹ ۵.۹۹ ۵.۹۹ ۵.۹۹ ۵.۹۹
تست لکه AASHTO T 102 منفی  منفی منفی منفی منفی
افت وزنی بر اثر حرارت wt٪ ASTM D-6 Max ۰.۲ Max ۰.۲ Max ۰.۲ Max ۰.۲ Max ۰.۲
افت نفوذ بر اثر حرارت ٪ ASTM D-6-D-5 Max ۲۰ Max ۲۰ Max ۲۰ Max ۲۰
Max ۲۰