قیر محلول

قیر محلول (Cutback Bitumen)

قیر محلول (قیر پس برگشته) از حل کردن قیر خالص در مقادیر کنترل شده ی فرآورده های نفت خام یا روغنهای نفتی مثل نفت سفید بدست می آید. افزودن حلال به قیر سبب تبخیر موادی می شود که موجب سفتی قیر شده بودند و این فرآیند منجر به کاهش چسبندگی قیر بطور موقت و درنهایت روانی قیر میشود و هراندازه میزان این حلال ها در قیر اصلی بیشتر باشد، روانی قیر محصول نیز بیشتر می شود.


عواملی همچون سرد شدن قیر در حین کار وعدم دسترسی به وسایل گرم کننده، آتش سوزی و عدم ایمنی کارگران، تجزیه شدن قیر در حرارتهای بالا، عدم نفوذ قیر در مواد معدنی متخلخل و صرفه جویی در وقت از دلایل موجه استفاده از قیر محلول می باشد.
قیر محلول در صنعت راهسازی بعنوان آسفالت سطحی و پوشش اولیه روی زمین کارآیی داشته و جهت عدم نفوذ سنگفرش ها موثرتر عمل کند.


قیر محلول برحسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه نوع دسته بندی میشوند:
۱. قیر محلول زودگیر                        ASTM D۲۰۲۸
۲. قیر محلول کندگیر                       ASTM D۲۰۲۷
۳. قیر محلول دیرگیر                       ASTM D۲۰۲۶
قیر محلول زودگیر RC:
هنگامیکه حلال بنزین باشد مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول، بنزین تبخیر شده و قیر اصلی برجای می ماند بهمین دلیل به این نوع از قیر محلول، قیر زودگیر می گویند.
قیر محلول کندگیر MC:
هنگامیکه حلال نفت سفید باشد زمان تبخیر کندتر و طولانی تر میشود و به این نوع از قیر محلول، قیر کندگیر می گویند.
قیر محلول دیر گیر SC:

و زمانیکه از روغن، گازوییل و یا نفت سیاه بعنوان حلال نفتی استفاده شود و یا قیر محلول را مستقیما از نفت خام بدست آورد گیرش قیر محلول تا مدت زمان زیادی بعد از مصرف برجای می ماند که به این نوع قیر محلول، قیر دیرگیر گویند.


مشخصات جدول قیر محلول زودگیرRC:


آزمایش

     روش آزمایش

                      درجه قیر زودگیر

ASTM

AASHTO

RC-70

RC-250

RC-800

RC-2000

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

ویسکوزیته سینماتیک در 60C

D217

T201

70

140

250

500

800

1600

2000

6000

نقطه اشتعال (ظرف روباز)

D3143

T79

--

--

27

--

27

--

27

--

مقدار آب

D95

T55

--

0.2

--

0.2

--

0.2

--

0.2

درصد حجمی مواد تقطیرشده در درجه حرارتهای روبرو به مواد تقطیر شده

190

D402

T78

10

--

--

--

--

--

--

--

225

50

--

35

--

15

--

--

--

260

70

--

60

--

45

--

25

--

315

85

--

80

--

75

--

70

--

درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر 360C

55

--

65

--

75

--

80

--

آزمایش روی قیر باقیمانده از تقطیر

درجه نفوذ در 25C

D5

T39

80

120

80

120

80

120

80

120

کشش پذیری در 25C

D113

T51

100

--

100

--

100

--

100

--

حلالیت در تری کلرور اتیلن(%)

T2042

T22

99

--

99

--

99

--

99

--

 
مشخصات جدول قیر محلول دیرگیر SC:  درجه قیر دیرگیر                                              روش آزمایش            آزمایش
SC-۳۰۰۰      SC-۸۰۰        SC-۲۵۰      SC-۷۰        AASHTO ASTM
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
۶۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶۰۰ ۸۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۱۴۰ ۷۰ T۲۰۱ D۲۱۷۰ ویسکوزیته سینماتیک
-- ۱۰۷ -- ۹۳ -- ۷۹ -- ۶۶ T۷۹ D۳۱۴۳ نقطه اشتعال
۰.۵ -- ۰.۵ -- ۰.۵ -- ۰.۵ -- T۵۵ D۹۵ مقدار آب
۵ -- ۱۲ ۲ ۲۰ ۴ ۲۰ ۱۰ T۷۸ D۴۰۳ درصد حجمی قیر باقیمانده
۳۵۰ ۴۰ ۱۶۰ ۲۰ ۱۰۰ ۸ ۷۰ ۴ T۲۰۱ D۲۱۷۰ ویسکوزیته سینماتیک قیر باقیمانده
-- ۸۰ -- ۷۰ -- ۶۰ -- ۵۰ T۵۶ D۲۴۳ درصد قیر باقیمانده از تقطیر
-- ۱۰۰ -- ۱۰۰ -- ۱۰۰ -- ۱۰۰ T۵۱ D۱۱۲ خاصیت انگمی قیر باقیمانده
-- ۹۹ -- ۹۹ -- ۹۹ -- ۹۹ T۴۴ D۲۰۴۳ حلالیت در تری کلرور اتیلن