قیر عملکردی

قیر عملکردی (Performance Grade Bitumen)

قیر عملکردی از انواع قیر دمیده بوده و قیری است که براساس عملکردش در دمای مختلف درجه بندی شده است. LTTP (برنامه ی بلندمدت کف سازی) الگوریتم دقیقی برای محاسبه ی دمای کف فرش در هوای آزاد ارائه داده است که به بررسی خواص مکانیکی قیر می پردازد.
درجه نفوذ و درجه چسبندگی ویژگی هایی هستند که مشخصات پوشش آسفالت را برای استفاده در سنگفرش آسفالت داغ  (HMA) تعیین می کند.  بنابر این بعنوان بخشی از تحقیق تکمیلی آزمایش جدید تست پوشش طراحی شد و بادقت مشخصات آن اضافه گردید و کاملاً مشخص شد که پوشش آسفالت برای استفاده در سنگفرش آسفالت داغ HMA کارآیی دارد. آزمایشات تکمیلی و مشخصات تعیین شده بویژه برای تعیین پارامترهای عملکرد سنگفرش آسفالت داغ HMA همچون ترک حاصل از گرما، ترک حاصل از فشار و شیار شیار شدن طراحی شده است.
درجه بندی قیر عملکردی براساس خصوصیات پوشش آسفالت HMA می باشد که با توجه به شرایط محیطی که در آن استفاده میشود درجه بندی میشود. در پوششهای آسفالتی، این درجه بندی شامل شرایط آب و هوایی و بررسی فرسایش است. سیستم PG از یک مجموعه آزمایش که در دماهای متفاوت که وابسته به شرایط آب و هوای خاص می باشد استفاده می کند.
در این روش، بالاترین و پایین ترین دمای قیر محاسبه شده و قیری که در آن محدوده دمایی خوب عمل کند انتخاب میشود و مصرف کننده با توجه به محل مورد استفاده ی خود و محدوده دمای مناسب قیرعملکردی را انتخاب می کند.


مشخصات قیر عملکردی

درجات دمای بالای کارآیی

درجات دمای پایین کار آیی

VG45

۳۴-, ۴۰-, ۴۶-

VG52

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-, ۴۶-

VG58

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-

VG64

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-

VG70

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-

VG76

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-

VG82

۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-