به کارگیری بیتومن در پژوه های ساخت جاده

به کارگیری بیتومن در پژوه های ساخت جاده
 
بیتومن از اوایل دهه ۱۹۸۰ در بخش احداث جاده ها آسفالت مخلوط داغ با مدول بالا (۱۲۰۰۰>) که بیانگر مقاومت بهتر به خستگی جاده و تغییر شکل دائمی و آسانی در کاهش ضخامت لایه روی جاده  است مورد استفاده قرار می گرفت.

با در نظر گرفتن همبند این طراحی، مخلوط با گرید رسوخ سخت بیتومن از ۳۵.۵۰ تا ۱۰.۲۰ استفاده می شود و از افزودنیهای خاص برای سخت کردن مخلوط بیتومن به کار گرفته میشود.

برای ساخت آسفالت مخلوط داغ بازیافتی دو نوع از همبند مورد آزمایش قرار گرفت.

۱-طرح مخلوط HMA اصلی: ۳۰٪AE (کلوخه های آسفالت + بیتومن با گرید رسوخ ۲۰.۳۰)
۲-مطالعه دیگر: ٪۳۰ AE (کلوخه های آسفالت+ بیتومن گرید ۵۰.۷۰ +۱.۵٪ سلینزا)
۳-به منظور مقایسه HMA با ترکیب مشابه مواردی که منحنی توزیع سایر ذرات و در صد همبند داشتند مورد استفاده قرار گرفت.